berjocht oer Mijn Gebarenwereld op’e heit en mem webside

HeitenMem.nl is yn 2007 betocht troch meiwurkers fan de Afûk, mei as doel oansteande en jonge âlders te ynformearjen oer it meartalich opfieden. Yn 2015 is de webside fernijd. Yntusken is de webside útgroeid foar âlders mei bern fan 0 oant en mei 12 jier en is der folle mear te lêzen as de foar- en neidielen fan meartalich grutbringen. No’t sûnt 2009 de webside in eigen tydskrift as partner krigen hat, libbet heitenmem.nl mear dan oait.

Eltse moanne wurdt er in berjocht fan Mijn Gebarenwereld op dizze webside pleatst.
Haw it yn’e gaten!
Sjoch op heitenmem.nl